ΗΜ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ: Friday, 22 November 2019

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.»
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την τιμή, ήτοι τη χαμηλότερη από οικονομική άποψη προσφορά, για τη Σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών για το έργο της συγκέντρωσης, αποθήκευσης, θαλάσσιας και αεροπορικής μεταφοράς, διανομής στα περίπτερα των εκθετών των εκθεμάτων των Ελληνικών Εταιριών, στο πλαίσιο της Ελληνικής συμμετοχής στη Διεθνή Έκθεση «GULFOOD η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Ντουμπάι των Η.Α.Ε από 16 έως 20 Φεβρουαρίου 2020».
Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ και επιβαρύνει τον προϋπολογισμό της Αναθέτουσας Αρχής, έτους 2020.

LOGIN