ΗΜ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ: Wednesday, 13 May 2015

Περίληψη Προκήρυξης Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά, για την επιλογή αναδόχου για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών Συγκέντρωσης, Μεταφοράς (αεροπορική μεταφορά) και Παράδοσης Εκθεμάτων στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο της Ελληνικής συμμετοχής στη Διεθνή Έκθεση SUMMER FANCY FOOD SHOW 2015, η οποία θα λάβει χώρα από 28 έως 30 Ιουνίου 2015. Η ανώτατη συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00 €) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.

ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣ ΛΗΨΗ

Περίληψη Προκήρυξης

LOGIN