ΗΜ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ: Thursday, 26 June 2014

Περίληψη Διακήρυξης Aνοικτού Πρόχειρου Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Κατασκευή επίσημης διαδικτυακής ιστοσελίδας της εταιρείας «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. (Enterprise Greece)».

ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣ ΛΗΨΗ

Παροχή διευκρίνισης

LOGIN