ΗΜ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ: Wednesday, 30 September 2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: H «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων & Εξωτερικού Εμπορίου ΑΕ», υλοποιεί τα προγράμματα «Ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχέδιο προώθησης Ευρύαλων Μεσογειακών Ειδών Ιχθυοκαλλιέργειας» & «Ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχέδιο προώθησης Κατεψυγμένων Αλιευμάτων», τα οποία συγχρηματοδοτούνται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013. Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η υποβολή προσφοράς για την Σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών σχεδιασμού και παραγωγής υλικού απολογισμού των δράσεων κάθε ενός προγράμματος, αξιοποιώντας υλικό που βρίσκεται στη διάθεση της αναθέτουσας αρχής (φωτογραφίες, βίντεο και απολογιστικές εκθέσεις).

LOGIN