ΗΜ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ: Tuesday, 26 May 2015

Προκήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για τη σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών για το έργο «Επικοινωνία στα MME στην Ελλάδα για την προώθηση των κατεψυγμένων αλιευτικών προϊόντων» στο πλαίσιο της υλοποίησης της πράξης «Ολοκληρωμένο σχέδιο προώθησης κατεψυγμένων αλιευτικών προϊόντων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αλιείας 2007-2013», ανώτατου συνολικού προϋπολογισμού ποσού εκατόν εβδομήντα δύο χιλιάδων ευρώ (172.000,00 €) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α (39.560 €) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

LOGIN