ΗΜ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ: Wednesday, 29 October 2014

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.» για τη σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών υποστήριξης συγκεκριμένων δράσεων της επιχειρησιακής λειτουργίας της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου στο πλαίσιο της υλοποίησης προγράμματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης «Ολοκληρωμένο σχέδιο προώθησης των ευρύαλων μεσογειακών ειδών (τσιπούρα – λαβράκι ιχθυοκαλλιέργειας)» προϋπολογισμού εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00 €) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. (23%) και εφόσον αυτός απαιτείται, με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά.

LOGIN