ΗΜ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ: Friday, 31 July 2015

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για τη σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών "Οργάνωση εκδηλώσεων για την αγορά των Η.Π.Α. για την προώθηση των ευρύαλων μεσογειακών ειδών ιχθυοκαλλιέργειας" στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου από την ΕΕ και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2007-2013 Προγράμματος Προώθησης ευρύαλων μεσογειακών ειδών (τσιπούρα-λαβράκι ιχθυοκαλλιέργειας), ανώτατου συνολικού προϋπολογισμού εξήντα χιλιάδων ευρώ 60.000,00 € (πλέον ΦΠΑ), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

LOGIN