ΗΜ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ: Friday, 13 March 2015

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για τη σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών για την παραγωγή Οπτικοακουστικού Υλικού στο Ελληνικό Περίπτερο, στο πλαίσιο της Ελληνικής συμμετοχής στην Παγκόσμια Έκθεση EXPO 2015 στο Μιλάνο από 01-05-2015 έως 31-10-2015, συνολικού ανώτατου προϋπολογισμού ποσού εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00 €) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. (23%) με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από τεχνικό-οικονομική άποψη προσφορά.

LOGIN