ΗΜ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ: Thursday, 25 February 2021

Παράταση Προθεσμίας Παραλαβής προσφορών στο πλαίσιο του Συνοπτικού Διαγωνισμού για τη Σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών για το έργο «Ανάπτυξη εκπαιδευτικών οδηγών για την διευκόλυνση των εξαγωγικών δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων», του Export Helpdesk. Το προς ανάθεση έργο θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της πράξης «Υποστήριξης της Εξωστρέφειας των Επιχειρήσεων» με κωδικό ΟΠΣ 5021318), Σε συνέχεια της υπ. αρ. 01/2021 διακήρυξης Διαγωνισμού για τη Σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών για το έργο , «Ανάπτυξη εκπαιδευτικών οδηγών για την διευκόλυνση των εξαγωγικών δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων», του Export Helpdesk.

LOGIN