ΗΜ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ: Tuesday, 24 November 2015

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για τη σύναψη Σύμβασης παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών εξειδικευμένης υποστήριξης συγκεκριμένων δράσεων της επιχειρησιακής λειτουργίας της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου στο πλαίσιο της υλοποίησης της β’ φάσης του προγράμματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης "Προώθηση οίνων σε αγορές τρίτων χωρών", ανώτατου συνολικού προϋπολογισμού εξήντα χιλιάδων ευρώ 60.000 € (πλέον ΦΠΑ)με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

LOGIN