ΗΜ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ: Tuesday, 21 September 2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.»

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Ανοικτό συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής, για τη σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών για το έργο της «Της μελέτης, του σχεδιασμού, της κατασκευής, της ενοικίασης εξοπλισμού, της διακόσμησης και της αποξήλωσης των περιπτέρων, στο πλαίσιο της Ελληνικής συμμετοχής στη Διεθνή Έκθεση PLMA 2021, η οποία θα λάβει χώρα από 14 έως 15 Δεκεμβρίου 2021 στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας»

 Το έργο χρηματοδοτείται από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε. (ΣΑΕ 0285) και επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2021.

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

Αναθέτουσα Αρχή είναι η «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε». (δ.τ. Enterprise Greece). Εφεξής θα αναφέρεται ως «Αναθέτουσα Αρχή».

Οδός: Βας. Σοφίας 109, Αθήνα

Τηλέφωνο: +30 210 33 55795

Telefax: +30 210 3242 079

E-mail: f.zogopoulou@enterprisegreece.gov.gr

Αρμόδιος υπάλληλος: Ευφροσύνη Ζωγοπούλου

LOGIN