ΗΜ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ: Monday, 24 July 2017

Διακήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής, για την επιλογή αναδόχου για τη σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών για το έργο της μελέτης του σχεδιασμού, της κατασκευής, του εξοπλισμού, της διακόσμησης και της αποξήλωσης των περιπτέρων, στο πλαίσιο της Ελληνικής συμμετοχής στη διεθνή έκθεση τεχνολογίας και «πραγμάτων - πάντων ΙοΤ /ΙοΕ» IOT Solutions Congress 2017, η οποία θα πραγματοποιηθεί από 3 έως 5 Οκτωβρίου 2017 στη Βαρκελώνη της Ισπανίας.

LOGIN