ΗΜ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ: Thursday, 11 July 2024

Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης ενδιαφέροντος είναι η ανάπτυξη του Theme Statement- «θέματος» της ελληνικής συμμετοχής, σύμφωνα με την επίσημη θεματολογία της ΕΧΡΟ 2025 Osaka.

LOGIN