ΗΜ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ: Tuesday, 23 November 2021

Ο οργανισμός «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε. –ENTERPRISE GREECE»

Προσκαλεί

Υποψήφιους(ες) να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προκειμένου να συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου για  μία (1) θέση συνεργάτη προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του Ευρωπαϊκού έργου με τίτλο “GAZELLE - Organizing Acceleration for High Potential Innovative SMEs”, με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5047926, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος εδαφικής συνεργασίας INTERREG BALKAN MEDITERRANEAN 2014-2020.

Σε συνέχεια της αξιολόγησης των υποψηφίων όσον αφορά την «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου με τίτλο “GAZELLE - Organizing Acceleration for High Potential Innovative SMEs”, με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5047926”, η Επιτροπή Αξιολόγησης, ανακοινώνει δια της παρούσης τα αποτελέσματα αξιολόγησης και τον πίνακα κατάταξης.

Οι υποψήφιοι μπορούν να ανατρέχουν στον κάτωθι πίνακα για τα αποτελέσματά τους, κάνοντας χρήση της ημερομηνίας και ώρας αποστολής του email της αίτησης συμμετοχής τους στη διαδικασία επιλογής.

α/α Hμερομηνία και ώρα αποστολής του email Βαθμοί
1 Wed 01/12/2021 17:11 83,75
2 Wed 01/12/2021 23:13 86,25

Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης στο πρωτόκολλο της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.» εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης στην ιστοσελίδα του ENTERPRISE GREECE».

LOGIN