ΗΜ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ: Tuesday, 20 April 2021

Οι περιοχές της χώρας με λιγνιτικές δραστηριότητες (Δ. Μακεδονία, Μεγαλόπολη) – που σήμερα παρουσιάζουν μεγάλη εξάρτηση των οικονομικών τους στο λιγνίτη – αναμένεται να αντιμετωπίσουν σημαντικές οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις κατά τη διάρκεια αυτής της δεκαετίας, λόγω της απολιγνιτοποίησης που θα πραγματοποιηθεί τα επόμενα χρόνια στα πλαίσια του Εθνικού Σχεδίου Ενέργειας και Κλίματος (ΕΣΕΚ).
Στο πλαίσιο αυτό έχει εκπονηθεί ένα ολοκληρωμένο Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΣΔΑΜ), ένας αναπτυξιακός Οδικός Χάρτης (Master Plan) δηλαδή για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και τον Δήμο Μεγαλόπολης, με στόχο να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις της απολιγνιτοποίησης και να εξασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας στις επηρεαζόμενες περιοχές. 
Η Enterprise Greece ως ο αρμόδιος φορέας για την προσέλκυση επενδύσεων και την προώθηση εξαγωγών της χώρας, θα συνδράμει τη Συντονιστική Επιτροπή του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης μέσω της προσέλκυσης και υποστήριξης
επενδύσεων στις περιοχές απολιγνιτοποίησης – Invest in Lignite Transition (ILT).

 Το αντικείμενο των Υπηρεσιών προς ανάθεση απαρτίζεται από τα ακόλουθα:

Φάση 1: Σχεδιασμός πλαισίου λειτουργίας και λειτουργικού μοντέλου ILT (~2 μήνες)
- Καθορισμός ρόλων όλων των οντοτήτων και φορέων
- Συμφωνία του πλάνου λειτουργίας με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς
- Δημιουργία σχεδίου & οδικού χάρτη υλοποίησης
- Εκτίμηση απαιτούμενων πόρων
- Σχεδιασμός οργανωτικής δομής και εκτίμηση αναγκών προσωπικού
- Σχεδιασμός των κυρίων διαδικασιών και αλληλεπιδράσεων με άλλες υπηρεσίες
- Ορισμός απαιτούμενων συστημάτων πληροφορικής
- Πλήρης καταγραφή σχεδιασμού
- Δημιουργία πλάνου επικοινωνίας και εμπλοκής όλων των αρμοδίων φορέων
- Πρόταση τροποποίησης του εταιρικού οργανογράμματος

Φάση 2: Σύσταση ILT (~2 μήνες)
- Υποστήριξη κατά τη διαδικασία προσλήψεων
- Πιλοτική δοκιμή και βελτιστοποίηση σημαντικών διαδικασιών
- Έναρξη επικοινωνίας με όλους τους αρμόδιους και συναρμόδιους φορείς

ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣ ΛΗΨΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΔΑΜ

LOGIN