ΗΜ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ: Friday, 18 December 2020

Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η υποβολή προσφοράς για τη σύναψη σύμβασης παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης των αρμόδιων υπηρεσιών σε θέματα προμηθειών.

LOGIN