ΗΜ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ: Tuesday, 3 January 2023

Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του ν. 4412/2016 είναι η υποβολή προσφοράς για τη σύναψη σύμβασης παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης των αρμοδίων υπηρεσιών – Export Helpdesk της εταιρείας σε θέματα «Σχεδιασμός, κατάρτιση και υλοποίηση media plan του Export Helpdesk, (το προς ανάθεση έργο θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της πράξης «Υποστήριξης της Εξωστρέφειας των Επιχειρήσεων» με κωδικό ΟΠΣ 5021318 ). (CPV :79340000-9)

LOGIN