ΗΜ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ: Tuesday, 19 July 2016

Προκήρυξη ανοικτού τακτικού διαγωνισμού για τη σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών για το έργο «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών εξειδικευμένης υποστήριξης συγκεκριμένων δράσεων της επιχειρησιακής λειτουργιάς της «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» στο πλαίσιο της υλοποίησης της Γ’ φάσης του προγράμματος του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης "Προώθηση οίνων σε αγορές τρίτων χωρών"» προϋπολογισμού ενενήντα δύο χιλιάδων ευρώ (92.000,00 €) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

LOGIN