ΗΜ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ: Friday, 17 July 2015

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.» για την Σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών για την παραγωγή και προβολή Οπτικοακουστικού Υλικού, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου από την ΕΕ και από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2007-2013: «Ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχέδιο προώθησης κατεψυγμένων αλιευτικών προϊόντων» ανώτατου συνολικού προϋπολογισμού πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00 €) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

LOGIN