ΗΜ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ: Sunday, 17 July 2016

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για τη σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών για το έργο "Οργάνωση εκδηλώσεων για την αγορά της Γαλλίας για την προώθηση των ευρύαλων μεσογειακών ειδών ιχθυοκαλλιέργειας" στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου από την Ε.Ε. και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2007-2013 Προγράμματος Προώθησης ευρύαλων μεσογειακών ειδών (τσιπούρα-λαβράκι ιχθυοκαλλιέργειας) που υλοποιεί η «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.», ανώτατου συνολικού προϋπολογισμού εξήντα χιλιάδων ευρώ 60.000,00 € (πλέον ΦΠΑ), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

LOGIN