ΗΜ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ: Thursday, 24 September 2020

Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης ενδιαφέροντος είναι η σύνταξη του τεύχους δημοπράτησης και η τεχνική υποστήριξη στην επιλογή αναδόχου για το έργο παροχής υπηρεσιών σχεδιασμού και υλοποίησης «Στρατηγικής και Διαχείρισης των σχέσεων με Διεθνή Μέσα».

LOGIN