ΗΜ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ: Monday, 21 September 2020

Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης ενδιαφέροντος είναι η σύνταξη του τεύχους δημοπράτησης και η τεχνική υποστήριξη στην επιλογή αναδόχου για το έργο της εκπόνησης Perception Survey.
Ο Οργανισμός επιθυμεί να υλοποιήσει Perception Survey με στόχο τη διαμόρφωση στρατηγικών επικοινωνίας είτε για την ενίσχυση της εικόνας της χώρας ή για να πείσει τα κοινά - στόχους ότι η Ελλάδα είναι αφενός ιδανικός επενδυτικός προορισμός και αφετέρου χώρα εξαγωγής ποιοτικών και καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών.

LOGIN