ΗΜ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ: Wednesday, 30 August 2023

Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η υποβολή προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του εξοπλισμού πληροφορικής, δικτύων και δεδομένων της Εταιρείας.

LOGIN