ΗΜ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ: Friday, 2 December 2022

Ο οργανισμός «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε. –ENTERPRISE GREECE»

Προσκαλεί

Υποψήφιους(ες) να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προκειμένου να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου για δύο (2) θέσεις συνεργατών προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της Πράξης με τίτλο «Υποστήριξη της Εξωστρέφειας των Επιχειρήσεων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5021318.

Η πρόσκληση αφορά στη υλοποίηση του Υποέργου 1 «Υπηρεσίες Υποστήριξης της Εξωστρέφειας των Επιχειρήσεων (Export Helpdeskτης Πράξης «Υποστήριξη της Εξωστρέφειας των Επιχειρήσεων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5021318 και υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» 2014-2020 του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, ενώ η συγχρηματοδότηση προέρχεται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - Άξονας Προτεραιότητας 02 και 02Σ «02 - Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις».

Αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος μπορούν οι υποψήφιοι να υποβάλλουν από 05/12/2022 μέχρι και 16/12/2022 και ώρα 16:00.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

  • Υπόδειγμα Α : Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
  • Υπόδειγμα Β : Υπόδειγμα Βιογραφικού σημειώματος (europass)
  • Υπόδειγμα Γ : Πίνακας Εργασιακής Εμπειρίας
  • Υπόδειγμα ΥΔ : Υπεύθυνη Δήλωση

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Σε συνέχεια της αξιολόγησης των υποψηφίων όσον αφορά την «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο της Πράξης Υποστήριξη της Εξωστρέφειας των Επιχειρήσεων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5021318» της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου– ENTERPRISE GREECE ( Αθήνα, 01/12/2022 - Α.Π: 5540/2022) η Επιτροπή Αξιολόγησης, ανακοινώνει δια της παρούσης τα αποτελέσματα αξιολόγησης και τον πίνακα κατάταξης.

Οι υποψήφιοι μπορούν να ανατρέχουν στους κάτωθι πίνακες για τα αποτελέσματά τους, κάνοντας χρήση του μοναδικού αριθμού της αίτησης συμμετοχής τους στη διαδικασία επιλογής, τον οποίο έλαβαν κατά την υποβολή της αίτησής τους.

α/α Μοναδικός αριθμός αίτησης (ΑΠ) Βαθμοί
1 Αρ. Πρωτ. 5829/14-12-2022 75,00
2 Αρ. Πρωτ. 5830/14-12-2022 51,15
3 Αρ. Πρωτ. 5904/16-12-2022 45,00
4 Αρ. Πρωτ. 5903/16-12-2022 38,85

Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης στο πρωτόκολλο της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.» εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης στην ιστοσελίδα του ENTERPRISE GREECE

LOGIN