ΗΜ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ: Wednesday, 11 March 2020

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.» προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής για τη σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών για το έργο της «Επικοινωνιακής στρατηγικής της ελληνικής συμμετοχής στην Παγκόσμια Έκθεση EXPO 2020», η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 20 Οκτωβρίου 2020 μέχρι τις 10 Απριλίου 2021 στο Ντουμπάι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Στηρίζοντας κι ακολουθώντας όλα τα μέτρα και τις οδηγίες των αρμοδίων φορέων για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας , η ανάγκη αποτροπής της εξάπλωσης του κορωναϊού και οι ειδικές ανάγκες που έχουν προκύψει σε συνέχεια εμφάνισης κρουσμάτων του εν λόγω ιού στην Ελλάδα συνιστούν γεγονότα εντασσόμενα στην έννοια της ανωτέρας βίας κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. δδ' του ν. 4013/2011 (πρβλ. συνημμένη απόφαση Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Δ15/2020). 

Ως εκ τούτου παρατίνεται η προθεσμία υποβολής των προσφορών ως την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2020, στις 10.30πμ.  Περεταίρω, παρακαλούμε πέραν της προσκόμισης του φυσικού φακέλου στο πρωτόκολλο της εταιρείας και  για την ηλεκτρονική υποβολή  των φακέλων με τις προσφορές. Όσον αφορά στον ηλεκτρονικό τρόπο αποστολής, η προσφορά σας θα αποσταλθεί με κλειδωμένο αρχείο ως την Πέμπτη 26.03.2020, στις 10.30 πμ στην ηλ δ/νση greece-expo2020@eg.gov.gr.  O κωδικός, για να αποασφραγιστεί το κάθε κλειδωμένο αρχείο, θα σταλθεί στην ίδια ηλεκτρονική δ/νση μεταξύ 11.30 πμ  και 12.00μμ, της ιδίας ημέρας.  Η διάρθρωση των φακέλλων, εσωτερικά,  θα είναι ή ίδια, που αναφέρεται στη συνημμένη διακήρυξη.  Για το παραδεκτό της προσφοράς, απαιτείται τόσο η υποβολή φυσικού φακέλου, όσο και η ηλεκτρονική αποστολή αυτού.

Η αποσφράγιση των δικαιολογητικών, θα πραγματοποηθεί κεκλεισμένων των θυρών και  μέσω  ηλεκτρονικής πλατφόρμας, οι υποψήφιοι ανάδοχοι, θα έχουν πρόσβαση στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών και του ελέγχου των δικαιολογητικών ώστε να διασφαλιστεί τόσο η δημοσιότητα της διαδικασίας, όσο και η δημόσια υγεία.

Οι παρούσες διευκρινήσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της της υπ’ αριθμ. 02/2020 διακήρυξης της εταιρείας και έχουν κανονιστική και δεσμευτική ισχύ για όλους τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς.

LOGIN