ΗΜ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ: Wednesday, 27 April 2016

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για τη σύναψη Σύμβασης Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης στο σχεδιασμό, στην οργάνωση, προβολή και υλοποίηση δράσεων εξωστρέφειας της «Ελληνικής Εταιρίας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε», ανώτατου συνολικού προϋπολογισμού ποσού πενήντα εννέα χιλιάδων ευρώ (59.000,00 €) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

LOGIN