ΗΜ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ: Monday, 24 November 2014

Περίληψη Προκήρυξης Πρόχειρου Μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά, για την επιλογή αναδόχου για τη Σύναψη Σύμβασης Προμήθειας Επίπλων. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ(60.000€).

ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣ ΛΗΨΗ

Περίληψη Προκήρυξης

LOGIN