ΗΜ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ: Monday, 13 December 2021

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.»
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Hλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής, για την επιλογή αναδόχου του Υποέργου 7: «Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης Διαχείρισης Πράξης» στο πλαίσιο του Πράξης «Πρόγραμμα Προώθησης Κατεψυγμένων Αλιευμάτων» με Κωδικό ΟΠΣ 5076373 (Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020) ανώτατου συνολικού προϋπολογισμού ποσού διακοσίων εννέα χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ, (209.800,00 €) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

LOGIN