ΗΜ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ: Thursday, 22 April 2021

Υποβολή προσφοράς για τη σύναψη σύμβασης παροχής εξειδικευμένων λογιστικών υπηρεσιών για την υποστήριξη των αρμοδίων Διευθύνσεων της εταιρείας και ιδίως σε ό, τι αφορά στα εξής αντικείμενα:

• Σύνταξη και υποβολή προϋπολογιστικών/απολογιστικών στοιχείων και σχετικών αναφορών

• Παρακολούθηση πορείας προϋπολογισμού, συλλογή, επεξεργασία οικονομικών στοιχείων και εκπόνηση αναλύσεων

• Προετοιμασία αναφορών που απορρέουν από την ένταξη της Εταιρείας στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης

• Συμμετοχή στις ομάδες εργασίας της εταιρείας για την σύνταξη των προαναφερόμενων καταστάσεων

Ο χρόνος παροχής των υπηρεσιών είναι ένα (1) έτος από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

LOGIN