ΗΜ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ: Thursday, 22 April 2021

Υποβολή προσφοράς για τη σύναψη σύμβασης παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης των αρμοδίων υπηρεσιών της εταιρείας σε θέματα προμηθειών και ιδίως σε ό, τι αφορά στα εξής:

α) οργάνωση και συγκέντρωση των υποβαλλομένων αιτημάτων, επεξεργασία και κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος προμηθειών, ως και η υποβολή του για έγκριση αρμοδίως.

β) η διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και διαγωνιστικών διαδικασιών, αυτόνομα ή σε συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες, σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία.

γ) ο έλεγχος και η παραλαβή των προμηθευομένων ειδών

δ) η παρακολούθηση εκτελέσεως του προγράμματος προμηθειών και η υποβολή των σχετικών απολογιστικών στοιχείων.

ε) η διαφύλαξη των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής σε διαγωνισμό και εγγυητικών επιστολών καλής εκτελέσεως και η επιστροφή τους,

στ) η παρακολούθηση και έλεγχος των συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών και τήρηση αρχείων

ζ) παρακολούθηση των υποχρεώσεων του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων εντός της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Ανθρωπίνου Δυναμικού

LOGIN