ΗΜ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ: Friday, 11 March 2022

Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών, στο πλαίσιο Απευθείας Ανάθεσης, για την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Hellenic International Business Angels Summit».

LOGIN