ΗΜ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ: Friday, 31 May 2019

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.» προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την τιμή, ήτοι τη χαμηλότερη από οικονομική άποψη προσφορά, για τη Σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών για το έργο της συγκέντρωσης, αποθήκευσης, οδικής μεταφοράς και διανομής στα περίπτερα των εκθετών, του εξοπλισμού και των εκθεμάτων των Ελληνικών Εταιριών, στο πλαίσιο της Ελληνικής συμμετοχής στη Διεθνή Έκθεση «ANUGA 2019» η οποία θα λάβει χώρα από 5 έως 9 Οκτωβρίου 2019 στην Κολωνία της Γερμανίας και της επιστροφής μέρος του εξοπλισμού μετά το πέρας της έκθεσης.

LOGIN