ΗΜ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ: Wednesday, 25 November 2015

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για τη σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών για το έργο «Παροχή υπηρεσιών για το έργο της μελέτης του σχεδιασμού, της κατασκευής, του εξοπλισμού, της διακόσμησης και της αποξήλωσης του περιπτέρου, στο πλαίσιο της Ελληνικής συμμετοχής στις Διεθνείς Εκθέσεις Αρωμάτων και Καλλυντικών COSMOPROF BOLOGNA και ειδών συσκευασίας COSMΟPACK BOLOGNA που διοργανώνονται στην Μπολόνια Ιταλίας από 17 έως 21 Μαρτίου 2016», ανώτατου συνολικού προϋπολογισμού ποσού ογδόντα χιλιάδων ευρώ (80.000,00 €) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

LOGIN