ΗΜ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ: Tuesday, 16 June 2020

Η Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για τη Σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών για το έργο «Ανάπτυξη, εγκατάσταση και λειτουργία Πληροφοριακού Συστήματος και Διαδικτυακής Πύλης Προώθησης Εξαγωγών», ανώτατου συνολικού προϋπολογισμού ποσού πεντακοσίων είκοσι έξι χιλιάδων ευρώ (€526.000,00) πλέον του τυχόν αναλογούντος Φ.Π.Α.

Παρατείνεται η προθεσμία παραλαβής προσφορών στο πλαίσιο του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού έως τη Δευτέρα 10 Αυγούστου 2020, και ώρα 23:59.

 To έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΠΑΝΕΚ και συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ και Εθνικούς Πόρους.

pic

LOGIN