ΗΜ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ: Thursday, 13 October 2016

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη από οικονομική άποψη προσφορά, για τη σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Συγκέντρωσης, Μεταφοράς (οδική μεταφορά) και Παράδοσης Εκθεμάτων στο Παρίσι στο πλαίσιο της Ελληνικής συμμετοχής στη Διεθνή Έκθεση εξοπλισμού ξενοδοχειακών μονάδων και εστιατορίων «EQUIP’HOTEL 2016» που θα διεξαχθεί από 06 έως 10 Νοεμβρίου 2016 στο Παρίσι και επιστροφή αυτών, ανώτατου συνολικού προϋπολογισμού ποσού πενήντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (54.000,00 €) πλέον του τυχόν αναλογούντος Φ.Π.Α.

LOGIN