ΗΜ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ: Tuesday, 16 June 2015

Περίληψη Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για τη σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών για το έργο «Παροχή Υπηρεσιών για το έργο της μελέτης του σχεδιασμού, της κατασκευής, του εξοπλισμού, της διακόσμησης και της αποξήλωσης των περιπτέρων, στο πλαίσιο της Ελληνικής συμμετοχής στις Διεθνείς Εκθέσεις: i) HOTEL SHOW 2015, Διεθνής Έκθεση ξενοδοχειακού εξοπλισμού η οποία θα λάβει χώρα από 28 έως 30 Σεπτεμβρίου 2015 στο Ντουμπάι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και ii) BIG 5 SHOW DUBAI 2015, Διεθνής Έκθεση δομικών υλικών η οποία θα λάβει χώρα από 23 έως 26 Νοεμβρίου 2015 στο Ντουμπάι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων», ανώτατου συνολικού προϋπολογισμού ποσού εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000,00 €) πλέον του τυχόν αναλογούντος Φ.Π.Α με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

LOGIN