ΗΜ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ: Thursday, 2 June 2016

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για τη σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών για το έργο της μελέτης του σχεδιασμού, της κατασκευής, του εξοπλισμού, της διακόσμησης και της αποξήλωσης των περιπτέρων, στο πλαίσιο της Ελληνικής συμμετοχής στη Διεθνή Έκθεση εξοπλισμού ξενοδοχειακών μονάδων και εστιατορίων HOTEL SHOW 2016, η οποία θα πραγματοποιηθεί από 17 έως 19 Σεπτεμβρίου στο Ντουμπάι, ανώτατου συνολικού προϋπολογισμού είκοσι τριών χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (23.400,00 €) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.

LOGIN