ΗΜ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ: Friday, 3 August 2018

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής, για τη σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών για το έργο της «μελέτης του σχεδιασμού, της κατασκευής, ενοικίασης εξοπλισμού, της διακόσμησης, της αποξήλωσης των περιπτέρων και της απομάκρυνσης υλικών από τον εκθεσιακό χώρο», στο πλαίσιο της Ελληνικής συμμετοχής στη Διεθνή Έκθεση βιολογικών προϊόντων Νatural Products Scandinavia & Nordic Organic Food Fair 2018 η οποία θα λάβει χώρα από 14 έως 15 Νοεμβρίου 2018 στο Μάλμε της Σουηδίας.

LOGIN