ΗΜ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ: Monday, 14 May 2018

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνή διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής, για τη Σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών για το έργο «Της μελέτης του σχεδιασμού, της κατασκευής, του εξοπλισμού, της διακόσμησης και της αποξήλωσης των περιπτέρων, στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών SIAL Paris 2018 η οποία θα λάβει χώρα από 21 έως 25 Οκτωβρίου 2018 στο Παρίσι».

LOGIN