ΗΜ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ: Monday, 18 June 2018

Διακήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής, για τη σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών για το έργο της μελέτης, σχεδιασμού, κατασκευής, ενοικίασης εξοπλισμού, διακόσμησης και αποξήλωσης των περιπτέρων, στο πλαίσιο της Ελληνικής συμμετοχής στη διεθνή έκθεση βιομηχανικού ναυτιλιακού εξοπλισμού «SMM HAMBURG 2018», η οποία θα διεξαχθεί από 04 έως 07 Σεπτεμβρίου 2018 στο Αμβούργο της Γερμανίας, ανώτατου συνολικού προϋπολογισμού ποσού σαράντα χιλιάδων οχτακοσίων ευρώ (40.800 €) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής.

LOGIN