ΗΜ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ: Wednesday, 1 June 2016

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για τη σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών για το έργο της μελέτης του σχεδιασμού, της κατασκευής, του εξοπλισμού, της διακόσμησης και της αποξήλωσης των περιπτέρων, στο πλαίσιο της Ελληνικής συμμετοχής στη Διεθνή Έκθεση βιομηχανικού ναυτιλιακού εξοπλισμού «SMM HAMBURG 2016», η οποία θα διεξαχθεί από 06 έως 09 Σεπτεμβρίου 2016 στο Αμβούργο της Γερμανίας, ανώτατου συνολικού προϋπολογισμού ποσού τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ (35.000,00 €) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.

LOGIN