ΗΜ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ: Monday, 5 March 2018

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την τιμή, ήτοι τη χαμηλότερη από οικονομική άποψη προσφορά, για τη σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών για το έργο της συγκέντρωσης, αποθήκευσης, αεροπορικής μεταφοράς και διανομής στα περίπτερα των εκθετών, των εκθεμάτων των Ελληνικών Εταιριών, στο πλαίσιο της Ελληνικής συμμετοχής στη Διεθνή Έκθεση «SUMMER FANCY FOOD 2018 » η οποία θα λάβει χώρα από 30 Ιουνίου έως 2 Ιουλίου 2018 στη Νέα Υόρκη των ΗΠΑ.

LOGIN