ΗΜ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ: Friday, 8 March 2019

Ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής για τη Σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών για το έργο της «Συγκέντρωσης, αποθήκευσης, αεροπορικής μεταφοράς, και διανομής στα περίπτερα των εκθετών των εκθεμάτων των Ελληνικών Εταιριών, στο
πλαίσιο της Ελληνικής συμμετοχής στη Διεθνή Έκθεση «SUMMER FANCY FOOD SHOW 2019, η οποία θα λάβει χώρα στη Νέα Υόρκη των ΗΠΑ από 23 έως 25 Ιουνίου 2019» .

LOGIN