ΗΜ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ: Tuesday, 26 May 2020

H «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων & Εξωτερικού Εμπορίου ΑΕ» σκοπεύει να υποβάλει φάκελο πρότασης χρηματοδότησης προγράμματος προώθησης κατεψυγμένων αλιευμάτων στο πλαίσιο του Μέτρου 3.4.3 του ΕΠΑΛΘ 2014-2020. Ο φάκελος θα υποβληθεί σύμφωνα με την ΑΡ.68.1 Πρόσκληση της 5.7.2019 της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας, ενωσιακή προτεραιότητα 5 η οποία συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΘΑ με τίτλο «Μέτρα Εμπορίας» (ΑΔΑ ΩΥΓ24653ΠΓ-ΗΝΚ).

LOGIN