Δίκτυο Συνεργατών

Η θεσμική δικτύωση του Οργανισμού Enterprise Greece (Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.) συνίσταται στη δημιουργία διαρκών, αμφίδρομων και αποτελεσματικών σχέσεων με φορείς σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο με σκοπό τη συνεργασία για την επίτευξη πολλαπλασιαστικών οφελών στην προώθηση της χώρας και στην καθιέρωσή της ως ελκυστικό επενδυτικό προορισμό. Άλλωστε, η ανάπτυξη και συνεχής διεύρυνση του Δικτύου Συνεργατών ενός Οργανισμού Προσέλκυσης Επενδύσεων θεωρείται διεθνώς βέλτιστη πρακτική, που συντελεί στην εκπλήρωση της αποστολής του και την επίτευξη των στόχων του.

Οι επιμέρους στόχοι της θεσμικής δικτύωσης του Οργανισμού είναι οι εξής:

  • Ανάπτυξη και διατήρηση καναλιών διάχυσης πληροφοριών από και προς θεσμικούς εταίρους
  • Ενημέρωση του Οργανισμού για εκφρασμένο ενδιαφέρον επενδυτών και προώθηση σχετικών αιτημάτων σε αρμόδια Μονάδα του Οργανισμού για προσέγγιση των υποψήφιων επενδυτών
  • Εντοπισμό συγκεκριμένων τομέων συνεργασίας
  • Υπογραφή συμφωνιών που θέτουν πρακτικά πλαίσια συνεργασίας
  • Αξιοποίηση συνεργιών μέσω συνεχούς και αποτελεσματικής επικοινωνίας
  • Συμβολή στην ενίσχυση των επενδυτικών διμερών σχέσεων της χώρας
  • Προσπάθεια μεταστροφής της διεθνούς εικόνας της χώρας μέσω των συνεργατών της.

Μάθετε περισσότερα για τη θεσμική δικτύωση του Οργανισμού:

Το Δίκτυο των Διεθνών Συνεργατών του Οργανισμού Enterprise Greece (Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.) αφορά σε α) οργανισμούς και θεσμικούς εταίρους άλλων χωρών, β) οργανισμούς που προβάλλουν συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές ως επενδυτικούς προορισμούς και οικοδομούν σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ των κρατών, καθώς και γ) εταίρους που αποβλέπουν στην αμφίδρομη ανταλλαγή τεχνογνωσίας, εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η οικοδόμηση ενός εκτενούς δικτύου εταίρων υψηλής αξιοπιστίας εντός Ελλάδας, παρέχει στο Enterprise Greece τη δυνατότητα να αντλεί έγκαιρα πληροφορίες για κλάδους που εμφανίζουν σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης και τις οποίες προβάλλει στη διεθνή επιχειρηματική κοινότητα. Ταυτόχρονα, αναδεικνύει δυνατότητες διμερών συνεργασιών φέρνοντας σε επαφή τις ξένες διπλωματικές αποστολές και τους φορείς της περιφέρειας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Μνημόνια Συνεργασίας

H Enterprise Greece επιθυμώντας να ενισχύσει τις επενδυτικές διμερείς σχέσεις, να αναπτύξει τη συνεργασία του με ομόλογους Οργανισμούς άλλων χωρών κι όχι μόνο, να θέσει σε εφαρμογή ένα πρακτικό πλαίσιο για την προώθηση των άμεσων...
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τοπικά Δίκτυα Συνεργατών

Η Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. (Enterprise Greece) στοχεύει στην εδραίωση και ανάπτυξη εποικοδομητικής συνεργασίας με θεσμικούς εταίρους (stakeholders) που σχετίζονται με την ανάπτυξη της οικονομίας. Ως θεσμικοί...
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

LOGIN