Ένωση Ευρωπαϊκών Οργανισμών Προώθησης Εξαγωγών (Trade Promotion Europe)

Η Ένωση Ευρωπαϊκών Οργανισμών Προώθησης Εξαγωγών (Trade Promotion Europe) είναι Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός συστήθηκε στις 31 Οκτωβρίου 2018 στις Βρυξέλλες με τη συμμετοχή 13 Ευρωπαϊκών Οργανισμών Προώθησης Εξαγωγών (TPOs), οι οποίοι αποτελούν τα Ιδρυτικά Μέλη του και είναι συγκεκριμένα: AWEX της Γαλλικής Κοινότητας του Βελγίου, hub.Brussels της Περιοχής των Βρυξελλών, BSMEPA της Βουλγαρίας, Business France της Γαλλίας, Enterprise Greece της Ελλάδας, Enterprise Lithuania της Λιθουανίας, FIT της Φλαμανδικής Κοινότητας του Βελγίου, ICEX της Ισπανίας, HEPA της Ουγγαρίας, AICEP Portugal Global της Πορτογαλίας, Trade Malta της Μάλτας, Wallonia Be της Βαλλωνικής Κοινότητας του Βελγίου και Υπηρεσία Εμπορίου του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κύπρου. Η Enterprise Greece έxει εκλεγεί Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για δύο συνεχόμενες θητείες.
Στόχοι της Ένωσης Ευρωπαϊκών Οργανισμών Προώθησης Εξαγωγών (Trade Promotion Europe) είναι οι εξής:

• Η προώθηση και εκπροσώπηση των Οργανισμών Προώθησης Εξαγωγών (TPOs) στην Ευρώπη, σε θεσμικό επίπεδο, σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις αρμόδιες υπηρεσίες της (ΓΔ Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ, ΓΔ Εμπορίου, ΓΔ Ενέργειας)
• Ο διάλογος και η συνεισφορά στη συζήτηση πολιτικής σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και με άλλες παρόμοιες Ενώσεις πέραν των συνόρων της Ευρώπης
• Η διοργάνωση συναντήσεων εργασίας ευθυγραμμιζόμενων με τους ιδρυτικούς σκοπούς της Ένωσης προς το συμφέρον πάντα των Μελών της
• Η στενότερη συνεργασία μεταξύ των TPOs μέσω ανταλλαγής τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών
• Η δυνατότητα της Ένωσης να συμμετέχει σε προσκλήσεις υποβολής προτάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Enterprise Greece, ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ευρωπαϊκών Οργανισμών Προώθησης  Εξαγωγών (ΤΡE) σχεδίασε και υλοποίησε το rebranding το TPE (πρώην ETPOA), καθώς και την επικοινωνία της νέας ταυτότητάς του στα Μέλη, τις Διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλους τους Θεσμικούς του Εταίρους.

 Who we are - TPE - Trade Promotion Europe

LOGIN