Παγκόσμια Ένωση Οργανισμών Προσέλκυσης Επενδύσεων (World Association of Investment Promotion Agencies (WAIPA))

Η Enterprise Greece είναι μέλος της Παγκόσμιας Ένωσης των Οργανισμών Προσέλκυσης Επενδύσεων (WAIPA), η οποία ιδρύθηκε το 1995. Από την ίδρυσή της, έχει ένα συνεχώς αυξανόμενο αριθμό Οργανισμών - Μελών. Στα μέλη της Ένωσης συμπεριλαμβάνονται 244 εθνικοί Οργανισμοί Προσέλκυσης Επενδύσεων και περιφερειακοί Οργανισμοί από 162 χώρες. Μέσα από ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, η Ένωση παρέχει στα μέλη της τη δυνατότητα να δικτυώνονται και ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές για την προσέλκυση - προώθηση επενδύσεων. Η Ένωση καταβάλλει επίσης προσπάθειες για την ανάπτυξη των ικανοτήτων των ανθρώπων που απασχολούνται στους Οργανισμούς – Μέλη της.

waipa.org

LOGIN