Τοπικά Δίκτυα Συνεργατών

Η Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. (Enterprise Greece) στοχεύει στην εδραίωση και ανάπτυξη εποικοδομητικής συνεργασίας με θεσμικούς εταίρους (stakeholders) που σχετίζονται με την ανάπτυξη της οικονομίας. Ως θεσμικοί εταίροι νοούνται άτομα ή ομάδες που έχουν άμεση ή έμμεση εμπλοκή στην προσέλκυση επενδύσεων και στην προώθησης των ελληνικών εξαγωγών. Στο πλαίσιο αυτό, συνεργάζεται στενά με Υπουργεία, τις πρεσβείες της Ελλάδας στο εξωτερικό, τους Εμπορικούς και Βιομηχανικούς Συνδέσμους, τις ξένες διπλωματικές αρχές, τα Διμερή Επιμελητήρια, κ.λπ.

LOGIN