Περιφέρειες

Ο Enterprise Greece υποστηρίζει την περιφερειακή ανάπτυξη, σε συνεργασία με τις Περιφέρειες της χώρας,  προωθώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα τους, αναδεικνύοντας τους κλάδους επενδυτικού ενδιαφέροντος και ενισχύοντας την εξωστρέφεια των τοπικών επιχειρήσεων. 

Σύμφωνα με το Νόμο 3852/2010 για το Πρόγραμμα “Καλλικράτης” η διοικητική διαίρεση της Ελλάδας μεταρρυθμίστηκε. Η διοικητική οργάνωση της χώρας αρθρώνεται πλέον ως εξής: 13 αιρετές Περιφέρειες που αντικαθιστούν 76 διοικητικές ενότητες (Νομαρχίες, διευρυμένες νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις και επαρχεία) και 325 νέοι ισχυροί δήμοι.

Οι 13 αιρετές Περιφέρειες είναι οι εξής:

LOGIN